SERVE I.P. se regista funsionariu sira iha regime segurança social

SERVE, I.P. hetan oportunidade simu desiminasaun Lei 12/2016 kona ba Regime Kontributivu Seguransa Sosial liu husi Ministeriu Sosial no Solidaridade, Seguransa Sosial nebe aprezenta no reprezenta husi jurista Dr. Zeferino da Costa Bobo.  Iha biban ne’e, SERVE, I.P. deklara katak sei regista funsiunariu sira SERVE, I.P. nian ba iha MSS-Seguransa Sosial komesa iha fulan Janeiru 2018 tuir lei nebe vigora hodi hetan NISS husi MSS-SS ba kada funsiunariu SERVE, I.P. nian. Funsiunariu SERVE, I.P. nian sei hetan benefisiu lubun ida husi kontribuisaun nebe funsiunariu sira sei fo liu husi Seguransa Sosial nian.