SERVE, I.P. partisipa iha eventu APG/FATF

Delegasaun Timor-Leste kompostu husi SERVE, I.P.,representa husi Sr. Florêncio Sanches, PNTL no Unidade Intelijen no Finansa (UIF) nebe reprezenta husi Segundo Komandante PNTL Sr. Faustino da Costa, Sr. Jorge Monteiro no Sr. Jofino Fernandez Reci partisipa APG/FATF kona ba Joint Typologies and Capacity Building iha Busan, Korea husi loron 13-16 November 2017. Partisipasaun delegasaun Timor-Leste ne’e koalia kona ba assuntu sira mak hanesan   involvimentu kompanhia sira ba iha finansia terrorismu, se mak sosiu ka nain ba kompanhia no counter terrorism nian.