SERVE I.P. exerse jurisdisaun iha teritoriu nasional Timor-Leste

Tuir artigu 4 husi Dekretu-Lei 7/2017 iha loron 22 fulan marsu, SERVE I.P. sei exerse jurisdisaun iha teritoriu nasional Timor-Leste, tamba ne’e Ekipa Servisu SERVE nian hala’o ona prosesu jurisdisaun ne’e hodi bele establese sukursal ka sanak 3(tolu) ba dala uluk iha REAOA Oecusse, Munisiupu Bobonaro no Munisiupiu Baucau iha tinan 2018.

Sorumutus ho Presidentes Munisipiu Baucau, 26 Abril 2017, no Munisipiu Bobonaro, 4 Maio 2017