SERVE I.P. asina MoU ho RAEOA

Atu kumpri artigu 4 husi Dekretu-Lei 7/2017 kona ba establese SERVE, IP nia sanak iha teritoriu tomak, SERVE,IP asina ona akordu kooperasaun ho RAEOA – Oecusse hodi SERVE, IP bele halao registrasaun ba empreza sira iha Oecusse komesa iha fulan Janeiru 2018. Akordu kooperasaun ne’e sei fasilita diak liu tan empreza sira husi Oecusse hodi exerse sira nia atividades ekonomikus.