Nomeiasaun Florencio Sanches nudar Diretur Ezekutivu ba SERVE, IP tinan tolu tan

Reuniaun  Konsellu  Ministru iha loron 10 Maiu 2018 aprova nomeiasaun Florencio Sanches nudar Diretur Ezekutivu ba SERVE, IP tinan tolu tan. Proposta ne’e  hetan aprovasaun husi Konsellu Ministru nebe aprezenta husi Primeiru Ministru Dr. Mari Alkatiri hodi aprezenta proposta rezolusaun governu nian. Diretur Ezekutivu sei lidera ba tinan tolu no bele nomeia fila fali ba periodu nebe hanesan hodi lidera, administra no superviza SERVE, IP ho servisu sira nebe uniku nudar servisu publiku ho responbsavel ba registu sosiedade komersial no empreza ho naran rasik (ENIN) hodi verifika sira nian situasaun ka natureza juridika nian, jere baze dadus, apresia admisibilidade firma sira.